Voorwaarden losse tickets

Treinrondreis.nl (artikel 1)

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Publink, gevestigd aan de Grondherendijk 41 a/b te Rotterdam. Publink is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betreft een eenmanszaak met Hildebrand van Kuijeren als eigenaar.

Voorwaarden Losse Tickets (artikel 2)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle losse tickets die door Treinrondreis.nl worden geboekt. Onder een los ticket wordt verstaan: het boeken van een treinticket bij Treinrondreis.nl zonder hotelovernachting.

Voorwaarden van een vervoerder (artikel 3)

Bij losse treintickets zijn de vervoers- en productvoorwaarden van toepaasing ven de vervoerder. Deze zijn opvraagbaar bij Treinrondreis.nl.

Betaling (artikel 4)

De betaling dient altijd binnen zeven dagen na factuur te worden gedaan. Bij lastminutes boekingen binnen tien dagen voor vertrek geldt dat de betaling altijd ten minste drie werkdagen vóór aanvang van de reis zijn voldaan.

De reiziger die niet op het door Treinrondreis.nl vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Als de reiziger in verzuim is, ontvang hij een betalingsherinnering om binnen 14 dagen, en ten allen tijden binnen 48 uur voor vertrek alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als de reiziger niet binnen deze termijn betaald kan de vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Ook kunnen er - na de kosteloze betalingsherinnering - aanmaningskosten en incassokosten in reken worden gebracht.

Tickets (artikel 5)

De bestelde tickets worden direct digitaal toegezonden nadat deze geboekt zijn. De reiziger mag er vanuitgaan dat de tickets binnen vijf werkdagen geboekt worden. Indien de reiziger in deze termijn geen tickets heeft ontvangen, neemt hij contact op met Treinrondreis.nl.

Van de reiziger wordt verwacht dat hij op de dag dat de tickets digitaal geleverd worden, hij deze controleert op juistheid. Als er een onjuistheid is opgetreden wordt van de reiziger verwacht dat hij op dezelfde dag de onjuistheid controleert.

Annuleringen en wijzigingen (artikel 6)

Als er niets specifiek gecommuniceerd is over de annulering- en wijzigingsvoorwaarden, dan moet worden aangenomen dat de tickets niet te annuleren of wijzigen zijn.

Als een vervoersbewijs geannuleerd of gewijzigid dient te worden, dan moet hiervoor contact opgenomen worden met Treinrondreis.nl. Niet het moment van indienen is bepalend, maar het moment dat Treinrondreis.nl de annulering verwerkt. Er mag echter vanuit worden gegaan dat een annulering of wijziging binnen 3 werkdagen verwerkt wordt. Werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, niet zijnde officiële feestdagen, niet zijnde 31 december, niet zijnde 5 mei, niet zijnde goede vrijdag. Bij lastminute annuleringen of wijzigingen wordt geadviseerd om telefonisch contact op te nemen, om de verwerking te voorspoedigen.

Annuleren en wijzigen gaat per ticket. Er kunnen meerdere personen op één ticket staan. In dat geval is het dus niet mogelijk het ticket voor één persoon te wijzigen of te annuleren. Bij wijzigingen is het vaak verplicht dat er gereisd moet worden door dezelfde personen en tussen dezelfde vertrek- en eindbestemming. Hierbij zijn de voorwaarden van de vervoerder doorslaggevend.

Bij een wijziging wordt een eventueel tariefsverschil in rekening gebracht. Treinrondreis.nl is los van de wijzigingskosten die de vervoerder rekent gemachtigd om € 15 wijzigingskosten per dossier in rekening te brengen. Bij een annulering worden dossier- en wijzigingskosten niet terugbetaald.

Aansprakelijkheid (artikel 7)

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers.

Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor (vervolg)schade of letsel die tijdens de reis ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en/of wet.

De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: de reiziger, derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Klachten en compensatieverzoeken (artikel 8)

Verder moet worden benadrukt dat Treinrondreis.nl in geval van losse tickets slechts een tussenpersoon is. Klachten die betrekking hebben op de reis dienen bij de vervoerder te worden kenbaar gemaakt. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling. Dit geldt ook voor compensatieverzoeken bij vertraging of compensatieverzoeken andersinds.

Klachten die betrekking hebbben tot de dienstverlening van Treinrondreis.nl dienen ingediend te worden via klachten@treinrondreis.nl. Treinrondreis.nl dient deze binnen tien werkdagen af te handelen. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan informeert Treinrondreiziger.nl de reiziger daaromtrent.

Bij een klacht is het van belang deze zo volledig mogelijk onderbouwd wordt, indien mogelijk met bijvoorbeeld foto’s. Zonder onderbouwing of bewijs kan een klacht ongegrond worden verklaart.

Als de reiziger en Treinrondreis.nl niet tot overeenstemming komen over de klachtafhandeling, kan de reiziger terecht bij de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (VvKR) en informeren naar het bemiddelingsprotocol.

Wijziging door Treinrondreis.nl (artikel 9)

Treinrondreis.nl heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen als een treindienst niet uitgevoerd kan worden. De reiziger wordt hier per e-mail van op de hoogte gesteld.

Hulp en bijstand (artikel 10)

Treinrondreis.nl verleent de reiziger géén hulp en bijstand bij losse tickets.

Voorbereiding & reisdocumenten (artikel 11)

Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich goed voorbereid op de reis en zorgt dat hij in staat is om de reis te kunnen maken. Een reiziger dient zelf te voldoen aan de eisen die een land stelt om te kunnen inreizen. Ook dient de reiziger te voldoen aan de regels die een vervoerder stelt.

Aansprakelijkheid reiziger (artikel 12)

Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als ‘hoofdboeker’ en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend en mogen alleen boeken indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogden.

Foto's (artikel 13)

Treinrondreis.nl besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas kan het voorkomen dat er bij een specifieke reis een foto staat die afwijkt van de exacte situatie ter plaatse. Wij maken gebruik van eigen foto’s, maar ook van foto’s aangeleverd door derden (verkeersbureau’s, spoorwegmaatschappijen, partners). Ook maken we gebruik van foto’s van Shutterstock.

Nederlands recht (artikel 14)

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Versie: Voorwaarden Losse Tickets 23 december 2021.

Handige pagina's

Offerte aanvragen
Veel gestelde vragen
Over ons
Last minute trein

Garantie

Om de betrouwbaarheid van jouw reservering te waarborgen, zijn we geregistreerd bij het VZR Garantiefonds en aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Informatie

Treinrondreis.nl is een initiatief van Treinreiziger B.V.

Treinrondreis
Grondherendijk 41 a/b
3082 DG Rotterdam
Ons kantoor is geen bezoekadres

Telefoon: 010 - 26 13 0 43
Email: contact@treinrondreis.nl

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V. (KVK 86245007). Op al onze pakketreizen is de EU-richtlijn 2015/2302 van toepassing. Zie: de pagina reizigersrechten/reisgarantie. Op alle reizen zijn onze (reis)voorwaarden van toepassing. Wij maken gebruik van cookies en handeren de volgend privacyverklaring. © 2021-2024 Treinrondreis.nl