Treinrondreis.nl

Algemene Voorwaarden Treinrondreis.nl

Wie is Treinrondreis.nl (artikel 1)

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Publink, gevestigd aan de Grondherendijk 41 a/b te Rotterdam. Publink is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betreft een eenmanszaak met Hildebrand van Kuijeren als eigenaar.

De voorwaarden (artikel 2)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Treinrondreis.nl aangeboden of overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

De voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van gekoppelde reisarrangementen. Naast de algemene voorwaarden van Treinrondreis.nl kunnen er ook aanvullende voorwaarden gelden.

Op het vervoer verricht door trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van deze vervoersmaatschappijen van toepassing.

Het maken van een boeking (artikel 3)

Voor het boeken van een reis kunt u gebruik maken van onze website (www.treinrondreis.nl). Klik op 'boeken' bij de reis van uw interesse. U kunt ook telefonisch reserveren via 010 - 26 13 0 43 of een reis boeken na het opvragen van een offerte. Door het aanvaarden van een aanbod c.q. offerte ontstaat er een boeking.

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen het aanmeldingsformulier te laten ondertekenen door een van de ouders of voogden.

De boekingen geschieden “op aanvraag”. Dit betekent dat na de boeking handmatig de beschikbaarheid van het aanbod bij betrokken leveranciers wordt gecontroleerd. Een reis “op aanvraag” wordt beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend. Een aanvraag neemt gemiddeld 3-5 werkdagen afhandelingstijd in beslag. Wanneer een accommodatie van een treinrondreis is volgeboekt bieden we zoveel mogelijk een gelijkwaardig alternatief aan.

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Treinrondreis.nl niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Treinrondreis.nl heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

Boek op tijd!

Indien mogelijk adviseren wij zo tijdig mogelijk te boeken. Het aantal plaatsen treinen, bussen en hotels is vaak gelimiteerd. Sommige hotels en spoorwegmaatschappijen bieden ook specifieke tarieven soms gelimiteerd aan. Het is dan ook belangrijk om op tijd te boeken, zodat u verzekerd bent van een plaats. Het kan anders voorkomen dat er toeslagen voor duurdere tickets in rekening gebracht dienen te worden. Als er bovenop de overeengekomen prijs een toeslag nodig is, wordt dit met u gecommuniceerd en heeft u de gelegenheid om kosteloos te annuleren.

Vrijblijvend aanbod (artikel 4)

De aanbieding van de reizen op onze site zijn vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als een accommodatie geen beschikbaarheid meer heeft.

Betaling (artikel 5)

1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient ten minste 15% van de overeengekomen reissom te worden voldaan. Als er een annuleringsverzekering is afgesloten dient deze ook direct betaald te worden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Treinrondreis.nl bij pakketreizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Treinrondreis.nl wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Treinrondreis.nl, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Treinrondreis.nl niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit van de Treinrondreis.nl zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.

3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.

4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.

5. De reiziger die niet op het door Treinrondreis.nl vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Als de reiziger in verzuim is, ontvang hij een betalingsherinnering om binnen 14 dagen, en ten allen tijden binnen 48 uur voor vertrek alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als de reiziger niet binnen deze termijn betaald kan de vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Ook kunnen er - indien na de kosteloze betalingsherinnering tijdige aanmaningskosten en incassokosten in reken worden gebracht.

Reisbescheiden (artikel 6)

De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de deelnemer worden opgestuurd. Bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis, waaronder de geplande vertrektijden en de plekken waar er overgestapt moet worden. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen.

Controleer uw treintickets en reisschema voor vertrek op volledigheid. Alhoewel wij alle geboekte reizen checken voordat wij de reisbescheiden versturen, kan het toch gebeuren dat een ticket of reservering ontbreekt. Controleer ook of uw tickets en reserveringen corresponderen met het bijgevoegde reisschema. Informeer (kort) voor vertrek over eventuele gewijzigde vertrektijden en perronnummers en over eventuele werkzaamheden aan het spoor of stakingen via https://www.nsinternational.nl/nl/actuele-reisinformatie of app. Neem bij twijfel contact met ons op.

Wijzigingen (artikel 7)

Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht. De reiziger krijgt van de Treinrondreis.nl bericht of de wijziging haalbaar is, en welke kosten daaraan verbonden zijn. Treinrondreis.nl is gemachtigd om bij wijzigingen € 25 wijzigingskosten in rekening te brengen. Binnen 28 dagen voor vertrek gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden, tenzij Treinrondreis uit coulance een ander voorstel voorlegt.

Omboeken op eigen verzoek (artikel 8)

In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

Wijziging door Treinrondreis.nl (artikel 9)

Treinrondreis.nl heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier per e-mail van op de hoogte gesteld.

Indien noodzakelijk kan Treinrondreis.nl de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Treinrondreis.nl de reiziger onmiddelijk op de hoogte van:

– de wijzigingen,

– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,

– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

Indien de Reiziger op grond van deze voorwaarden de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Treinrondreis.nl alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onmiddelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Opzegging door de organisator (artikel 10)

Treinrondreis.nl kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

In het bovenstaande geval betaalt Treinrondreis.nl reeds ontvangen bedragen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

Annulering (artikel 11)
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn in de regel de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling (ten minste 15% van de reissom).

b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.

c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.

d. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor de vertrekdag tot op de vertrekdag: 100% van de reissom.

Van bovengenoemde annuleringskosten kan worden afgeweken als er bij een reis sprake is van aanvullende wijzigingsvoorwaarden. Er wordt uitsluitend van afgeweken als dit expliciet in de aanvullende wijzigingsvoorwaarden vermeldt staat.

Indien u een reis maakt met een non-refundable reiselement(en), dan staan deze vermeld bij de aanvullende wijzigingsvoorwaarden.

In-de-plaatsstelling (artikel 12)

1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.

2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:

a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan we zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.

d. Indien er reeds tickets op naam zijn gereserveerd, kan het zijn dat een dienstverlener (spoorwegmaatschappij) kosten in rekening brengt voor een naamswijziging of een nieuw ticket in rekening brengt.

3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Treinrondreis.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Hulp en bijstand (artikel 13)

Treinrondreis.nl verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

Er wordt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening gebracht indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

Dieet en medicijngebruik (artikel 14)

Als u bij een reis maaltijden afneemt kunnen specifieke dieetwensen niet gegarandeerd worden. U wordt deze verzocht deze direct door te geven, zodat wij met het hotel kunnen overleggen of uw dieetwensen mogelijk zijn. Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

Persoonlijke gegevens (artikel 15)

Treintickets van spoorwegmaatschappijen dienen veelal op naam te staan. Daarom dient u bij het boeken de juiste persoonlijke gegevens van alle reizigers te delen. Bij sommige tickets - bijvoorbeeld Interrail - is ook een paspoort of identiteitsnummer nodig. Tijdens de reis dient u altijd een reisdocument bij u te hebben en deze te kunnen tonen. Als een reiziger een lichamelijke of verstandelijke handicap, wordt u geacht dit te melden bij het boeken.

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u als klant hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar Treinrondreis.nl is dan niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Vertraging (artikel 16)

Tijdens een internationale treinreis is bij een vertraging van min. 60 min. vanwege treinuitval, stakingen of andere overmacht situaties eventueel een compensatie van toepassing. Deze compensatie dient u zelf rechtstreeks bij de spoorwegmaatschappij aan te vragen middels speciale formulieren.

Aansprakelijkheid reiziger (artikel 17)

Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als ‘hoofdboeker’ en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Uitsluiting en aansprakelijkheid (artikel 18)

1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en/of wet.

3. De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: de reiziger, derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

4. Iedere aansprakelijkheid van Treinrondreis.nl voor schade is beperkt tot driemaal de reissom. Treinrondreis.nl is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

5. Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

Foto's (artikel 19)

Treinrondreis.nl besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas kan het voorkomen dat er bij een specifieke reis een foto staat die afwijkt van de exacte situatie ter plaatse. Wij maken gebruik van eigen foto’s, maar ook van foto’s aangeleverd door derden (verkeersbureau’s, spoorwegmaatschappijen, partners). Ook maken we gebruik van foto’s van Shutterstock.

Hotel / appartement (artikel 20)

De kamers c.q. appartementen dienen in de regel ’s morgens om 10.00 uur te worden verlaten. Dit is om de kamers of appartementen voor de volgende gasten in orde te maken. Bij aankomst staat normaal gesproken de kamer tot uw beschikking vanaf 16:00 uur. Vaak is er bij het hotel de gelegenheid om uw bagage in bewaring te geven, op het moment dat u nog niet kunt inchecken of als u al uitgecheckt bent.

Reisduur (artikel 21)
In de reiswereld worden de dag van vertrek en terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

Klachten (artikel 22)

De overeenkomst dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

Het bedenken en uitvoeren van uw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. We doen ons best zoveel mogelijk aan al uw wensen te voldoen, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan.

Mocht er iets mis gaan en er sprake zijn van een non-conformiteit omtrent het verblijf / accommodatie dan bespreekt de reiziger dit als eerste ter plekke met de reisdienstverlener (hotel, hostel, bed & breakfast). Indien de non-conformiteit niet door de reisdienstverlener wordt verholpen, moet Treinrondreis.nl worden geïnformeerd per e-mail (klacht@treinrondreis.nl) of Whatsapp (010 - 26 13 0 43). Treinrondreis.nl draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

Bij een klacht is het van belang deze zo volledig mogelijk te onderbouwen, indien mogelijk met bijvoorbeeld foto’s. Als de klacht niet is opgelost tijdens de reis dient de reiziger binnen één maand na terugkomst contact op te nemen.

Als de reiziger en Treinrondreis.nl niet tot overeenstemming komen over de klachtafhandeling, kan de reiziger terecht bij de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (VvKR) en informeren naar het bemiddelingsprotocol.

Nederlands recht (artikel 23)
Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Versie: Algemene Voorwaarden 1 oktober 2020