Algemene Voorwaarden Treinrondreis.nl

Wie is Treinrondreis.nl (artikel 1)

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V. gevestigd aan de Grondherendijk 41 a/b te Rotterdam. Treinreiziger B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarden (artikel 2)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Treinrondreis.nl aangeboden of overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

De voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van gekoppelde reisarrangementen. Naast de algemene voorwaarden van Treinrondreis.nl kunnen er ook aanvullende voorwaarden gelden.

Op het vervoer verricht door trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van deze vervoersmaatschappijen van toepassing.

Voor losse tickets, gelden de specieke voorwaarden Losse Tickets.

Het maken van een boeking (artikel 3)

Voor het boeken van een reis kan de reiziger gebruik maken van onze website (www.treinrondreis.nl). Klik op 'boeken' bij de reis van de reis aan te vragen. Door het aanvaarden van een aanbod c.q. offerte ontstaat er een boeking.

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere reizigers (deelnemers), dan is de aanmelder (hoofdboeker) voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Ouders zijn verantwoordelijk voor minderjarige deelnemers.

De boekingen geschieden “op aanvraag”. Dit betekent dat na de boeking handmatig de beschikbaarheid van het aanbod bij betrokken leveranciers wordt gecontroleerd. Een reis “op aanvraag” wordt beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend. Een aanvraag neemt gemiddeld 3-5 werkdagen afhandelingstijd in beslag. Wanneer een accommodatie van een treinrondreis is volgeboekt bieden we zoveel mogelijk een gelijkwaardig alternatief aan.

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Treinrondreis.nl niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Treinrondreis.nl heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

Boek op tijd!

Indien mogelijk adviseren wij zo tijdig mogelijk te boeken. Het aantal plaatsen treinen, bussen en hotels is vaak gelimiteerd. Sommige hotels en spoorwegmaatschappijen bieden ook specifieke tarieven soms gelimiteerd aan. Het is dan ook belangrijk om op tijd te boeken, zodat u verzekerd bent van een plaats. Het kan anders voorkomen dat er toeslagen voor duurdere tickets in rekening gebracht dienen te worden. Als er bovenop de overeengekomen prijs een toeslag nodig is, wordt dit met u gecommuniceerd en heeft u de gelegenheid om kosteloos te annuleren.

Vrijblijvend aanbod (artikel 4)

De aanbieding van de reizen op onze site zijn vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als een accommodatie geen beschikbaarheid meer heeft.

Betaling en garantie (artikel 5)

1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient ten minste 20% van de overeengekomen reissom te worden voldaan. Bij stedentrips wordt gevraagd de reissom in één keer te betalen. Als er een annuleringsverzekering is afgesloten dient deze ook direct betaald te worden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Treinrondreis.nl gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Treinrondreis.nl niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit van de Treinrondreis.nl zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing. Indien de (eventuele) betaling niet de annuleringskosten dekken, kunnen deze alsnog op de reiziger verhaald worden.

3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Reiziger kan niet annuleren door het niet voldoen/betalen van een aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.

4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.

5. De reiziger die niet op het door Treinrondreis.nl vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Als de reiziger in verzuim is, ontvang hij een betalingsherinnering om binnen 14 dagen, en ten allen tijden binnen 48 uur voor vertrek alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als de reiziger niet binnen deze termijn betaald kan de vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Ook kunnen er - indien na de kosteloze betalingsherinnering tijdige aanmaningskosten en incassokosten in reken worden gebracht.

Reisbescheiden (artikel 6)

De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de reiziger worden opgestuurd. Bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis, waaronder de geplande vertrektijden en de plekken waar er overgestapt moet worden. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 10 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Treinrondreis.nl onverwijld op de hoogte te stellen.

De reiziger controleert de treintickets en het reisschema voor vertrek op volledigheid. Alhoewel Treinrondreis.nl alle geboekte reizen checken voordat de reisbescheiden versturen, kan het toch gebeuren dat een ticket of reservering ontbreekt. De reiziger dient ook te controleren of de tickets en reserveringen corresponderen met het bijgevoegde reisschema. Als u de tickets heeft krijgt geleverd voordat de betaling (volledig) heeft plaats gevonden, dient de reiziger de betaling in orde te maken, nadien de tickets door u zijn gecontroleerd en goed bevonden.

Informeer (kort) voor vertrek over eventuele gewijzigde vertrektijden en perronnummers en over eventuele werkzaamheden aan het spoor of stakingen via https://www.nsinternational.nl/nl/actuele-reisinformatie of app. Neem bij twijfel contact met ons op.

Als er sprake is van levering van een interrail ticket, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de reispas en op de juiste wijze de reisdagen te activeren.

Wijzigingen (artikel 7)

Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht. De reiziger krijgt van de Treinrondreis.nl bericht of de wijziging haalbaar is, en welke kosten daaraan verbonden zijn. Treinrondreis.nl is gemachtigd om bij wijzigingen € 25 wijzigingskosten in rekening te brengen. Binnen 28 dagen voor vertrek gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden, tenzij Treinrondreis uit coulance een ander voorstel voorlegt.

Omboeken op eigen verzoek (artikel 8)

In het geval een reiziger besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

Wijziging door Treinrondreis.nl (artikel 9)

Treinrondreis.nl heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier per e-mail van op de hoogte gesteld.

Indien noodzakelijk kan Treinrondreis.nl de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Treinrondreis.nl de reiziger onmiddelijk op de hoogte van:

– de wijzigingen,

– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,

– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

Indien de Reiziger op grond van deze voorwaarden de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Treinrondreis.nl alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onmiddelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Opzegging door de organisator (artikel 10)

Treinrondreis.nl kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

In het bovenstaande geval betaalt Treinrondreis.nl reeds ontvangen bedragen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

Annulering (artikel 11)
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn in de regel de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling (ten minste 20% van de reissom). Als er nog geen aanbetaling is voldaan, dan geldt 20% van de reissom.

b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.

c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.

d. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor de vertrekdag tot op de vertrekdag: 100% van de reissom.

Van bovengenoemde annuleringskosten kan worden afgeweken als er bij een reis sprake is van aanvullende wijzigingsvoorwaarden. Er wordt uitsluitend van afgeweken als dit expliciet in de aanvullende wijzigingsvoorwaarden vermeldt staat.

Indien u een reis maakt met een non-refundable reiselement(en), dan staan deze vermeld bij de aanvullende wijzigingsvoorwaarden. De reis kan niet per reiziger geannuleerd worden, maar alleen voor het volledige gezelschap.

In-de-plaatsstelling (artikel 12)

1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.

2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:

a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en

b. het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen voor vertrek ingediend, dan we zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.

d. Indien er reeds tickets op naam zijn gereserveerd, is een naamwijziging vaak niet mogelijk. Er moeten dan vaak opnieuw tickets geboekt voor worden. Dit is niet altijd mogelijk. Bovendien kunnen hier (hoge) kosten aan verbonden zijn.

3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Treinrondreis.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Hulp en bijstand (artikel 13)

Treinrondreis.nl verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

Er wordt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening gebracht indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

Dieet en medicijngebruik (artikel 14)

Als u als reiziger bij een reis maaltijden afneemt kunnen specifieke dieetwensen niet gegarandeerd worden. De reiziger wordt deze verzocht deze direct door te geven, zodat wij met het hotel kunnen overleggen of de dieetwensen mogelijk zijn. Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als de reiziger medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

Voorbereiding & reisdocumenten (artikel 15)

Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich goed voorbereid op eventuele inreisbeperkingen die van toepassing kunnen zijn voor de landen die hij aandoet of doorheen reist. Deze zijn doorgaans vindbaar via www.nederlandwereldwijd.nl. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zelf zorgt voor alle benodigde reisdocumenten. Dit geldt ook voor eventuele visa. De reiziger dient er rekening mee te houden dat inreisbeperkingen na het boeken kunnen wijzigen.

Persoonlijke gegevens (artikel 17)

Treintickets van spoorwegmaatschappijen dienen veelal op naam te staan. Daarom dient u bij het boeken de juiste persoonlijke gegevens van alle reizigers te delen. Bij sommige tickets - bijvoorbeeld Interrail - is ook een paspoort of identiteitsnummer nodig. Tijdens de reis dient u altijd een reisdocument bij u te hebben en deze te kunnen tonen. Als een reiziger een lichamelijke of verstandelijke handicap, wordt u geacht dit te melden bij het boeken.

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u als klant hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar Treinrondreis.nl is dan niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Vertraging (artikel 18)

Het kan zijn dat door bijvoorbeeld overmacht een trein uitvalt of een rijtuig ontbreekt. Wacht op dat moment op informatie van de betreffende spoorwegmaatschappij over eventuele alternatieven. Bij een onverziene omstandigheid kan het zijn dat er niet direct een alternatief voorhanden is.

Indien u dreigt te stranden en mogelijk niet op uw bestemming dreigt te komen, neemt u contact op met Treinrondreis.nl via het noodnummer (010 - 26 13 1 53). Treinrondreis.nl zal dan een alternatief voorstellen, waarbij de trein het uitgangspunt vormt. Als treinreis niet af kunt maken, zal Treinrondreis.nl voor een hotel zorgen.

Mocht het noodnummer niet bereikbaar zijn, probeer het opnieuw. Mocht het opnieuw niet lukken, dan mag u verwachten dat er tussen 8:30 uur en 22:30 uur binnen een uur met u contact wordt opgenomen. Als de reiziger kiest om zelf voor alternatief vervoer te regelen, dan is dit op kosten van de reiziger.

Het kan voorkomen dat treinen bij werkzaamheden of een verstoring deels vervangen worden door bussen. Bij vertraging heeft u in de regel recht op compensatie. Die vraagt u aan bij de spoorwegmaatschappij die het ticket heeft uitgegeven.

Aansprakelijkheid reiziger (artikel 19)

Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat de reiziger die de boeking maakt en zijn adresgegevens invult als ‘hoofdboeker’ wordt gezien en deze aansprakelijk is voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers mogen alleen boeken met toestemming van hun ouders of voogden. Treinrondreis.nl kan desgevraagd om bewijs daarvan vragen.

Uitsluiting en aansprakelijkheid (artikel 20)

1. Wanneer blijkt dat een reiziger fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze reiziger van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Indien deze niet op betreffende reiziger verhaalt kan worden, zal deze verhaalt worden op de hoofdboeker. De betrokken reiziger heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan reizigers/deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en/of wet.

3. De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: de reiziger, derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

4. Iedere aansprakelijkheid van Treinrondreis.nl voor schade is beperkt tot driemaal de reissom. Treinrondreis.nl is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

5. Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

Foto's (artikel 21)

Treinrondreis.nl besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas kan het voorkomen dat er bij een specifieke reis een foto staat die afwijkt van de exacte situatie ter plaatse. Wij maken gebruik van eigen foto’s, maar ook van foto’s aangeleverd door derden (verkeersbureau’s, spoorwegmaatschappijen, partners). Ook maken we gebruik van foto’s van Shutterstock.

Hotel / appartement (artikel 22)

De kamers c.q. appartementen dienen in de regel ’s morgens om 10.00 uur te worden verlaten. Dit is om de kamers of appartementen voor de volgende gasten in orde te maken. Bij aankomst staat normaal gesproken de kamer tot de reiziger ter beschikking vanaf 16:00 uur. Vaak is er bij het hotel de gelegenheid om de bagage in bewaring te geven, op het moment dat u nog niet kunt inchecken of als u al uitgecheckt bent.

Reisduur (artikel 23)
In de reiswereld worden de dag van vertrek en terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

Klachten (artikel 24)

De overeenkomst dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

Het bedenken en uitvoeren van de vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Treinrondreis.nl doet ziijn best zoveel mogelijk aan al de wensen te voldoen, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan.

Mocht er iets mis gaan en er sprake zijn van een non-conformiteit omtrent het verblijf / accommodatie dan bespreekt de reiziger dit als eerste ter plekke met de reisdienstverlener (hotel, hostel, bed & breakfast). Indien de non-conformiteit niet door de reisdienstverlener wordt verholpen, moet Treinrondreis.nl worden geïnformeerd per e-mail (klacht@treinrondreis.nl) of Whatsapp (010 - 26 13 0 43). Treinrondreis.nl draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

Bij een klacht is het van belang deze zo volledig mogelijk te onderbouwen, indien mogelijk met bijvoorbeeld foto’s. Als de klacht niet is opgelost tijdens de reis dient de reiziger binnen één maand na terugkomst contact op te nemen.

Als de reiziger en Treinrondreis.nl niet tot overeenstemming komen over de klachtafhandeling, kan de reiziger terecht bij de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (VvKR) en informeren naar het bemiddelingsprotocol.

Nederlands recht (artikel 25)
Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Versie: Algemene Voorwaarden 22 juli 2023

De algemene voorwaarden zijn aangepast op 15 november 2021. In de voorwaarde staat nu aangegeven dat de reiger maatregelen op nederlandwereld.nl dient te volgen. Ook is opgenomen dat bij Interrail de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het juist activeren van de reisdagen en wat er van de reiziger wordt verwacht omtrent controle van de tickets.

Omdat Treinrondreis.nl is overgestapt van garantiefonds (van STO naar VZR Garant) zijn de Algemene Voorwaarden op dit punt aangepast op 23 januari 2022.

In juli 2023 zijn de algemene voorwaarden omtrent vertraging verduidelijkt (artikel 18). Er wordt nu expliciet in de voorwaarden genoemd dat als u dreigt te stranden contact op moet nemen met het noodnummer.

Handige pagina's

Offerte aanvragen
Veel gestelde vragen
Over ons
Last minute trein

Garantie

Om de betrouwbaarheid van jouw reservering te waarborgen, zijn we geregistreerd bij het VZR Garantiefonds en aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Informatie

Treinrondreis.nl is een initiatief van Treinreiziger B.V.

Treinrondreis
Grondherendijk 41 a/b
3082 DG Rotterdam
Ons kantoor is geen bezoekadres

Telefoon: 010 - 26 13 0 43
Email: contact@treinrondreis.nl

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V. (KVK 86245007). Op al onze pakketreizen is de EU-richtlijn 2015/2302 van toepassing. Zie: de pagina reizigersrechten/reisgarantie. Op alle reizen zijn onze (reis)voorwaarden van toepassing. Wij maken gebruik van cookies en handeren de volgend privacyverklaring. © 2021-2024 Treinrondreis.nl